retol

Blog

RETENCIONS i INGRESSOS A COMPTE DE L’IRPF 2016


El Reial Decret Llei 9/2015 de 20 de juliol va modificar els tipus de retenció de diferents tributs i amb efectes des d’1 de gener de 2016 s’apliquen els següents:


-Consellers i Administradors: Amb caràcter general, s’aplicarà el 35% de retenció, però la Llei preveu que quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.00,00 euros, el percentatge de retenció sigui del 19%.
Activitats professionals: S’aplicarà el 15% amb caràcter general. Per a professionals de nou inici (en l’any d’inici i en els dos següents) i determinades activitats professionals com son els mediadors d’assegurances, s’aplicarà el tipus de retenció d’un 7%
-Rendiments de capital immobiliari: En arrendaments de béns immobles urbans s’aplicarà el 19%.
-Rendiments de capital mobiliari: S’aplica el 19% de retenció de manera genèrica