retol

Blog

AJORNAMENT I FRACCIONAMENT D'IMPOSTOS

AJORNAMENT I FRACCIONAMENT D'IMPOSTOS.

Si els impostos t’ofeguen i necessites major liquiditat, fraccionar y ajornar algun dels teus

deutes tributaris pot ser una bona opció.

T’ho expliquem 

Que son temps difícils per als autònoms i les pymes ja ho sabem i que cada vegada es fa més costós pagar els seus impostos a Hisenda també. En aquestes situacions, l’ajornament o fraccionament dels deutes i pagaments a Hisenda pot ser una bona manera d’aconseguir finançament de l’Administració.
De fet, des d’octubre de 2015 els contribuents poden ajornar i fraccionar deutes amb Hisenda de fins a 30.000 euros sense tenir que presentar avals o garanties addicionals. Es tracta d’un canvi important donat que fins a les hores aquest límit es situava en 18.000 euros.

 

Qui ho pot demanar i quins deutes es poden ajornar o fraccionar?

Tots els contribuents poden fraccionar o ajornar quasibé tots els impostos i deutes, des de les liquidacions trimestrals per IRPF o IVA a les anuals. També es poden incloure deutes d’anteriors períodes.

No es poden ajornar el pagament de les retencions dels treballadors i professionals. Tot i així, degut a la situació de crisis i la dificultat de crèdit per part de les empreses, se’ls està permès temporalment ajornar i/o fraccionar, però només en determinats casos i amb caràcter extraordinari i sempre negociant primer amb l’Agència Tributària.

Es pot demanar des de que s’inicia el període voluntari de pagament d’un impost, fins a la data del seu venciment, i inclús una vegada iniciat el període executiu en cas de no haver pogut pagar a temps –encara que en aquest cas serà necessària una negociació especial-


On?
Es pot sol.licitar l’ajornament o fraccionament de deutes de manera presencial en les oficines de l’Agència Tributària o per via telemàtica a través de la web de l’Agència Tributària.

 

Com?
Necessitaràs una sol.licitud per a cadascun dels impostos pendents de pagament on tindràs que especificar l’import del deute i una proposta de calendari de pagaments que Hisenda pot aprovar o no. En aquest cas, potser hauràs de presentar un calendari alternatiu.

 

Quant?
Garanties de pagament: Hisenda vol veure que en un futur podràs fer front al pagament, per tant, és convenient aportar tota la documentació disponible per convèncer-la . Per aquest motiu, necessitaràs un aval bancari per ajornar o fraccionar deutes l’import de les quals sigui superior a 30.000 euros. També és possible presentar una assegurança de caució.
Si ofereixes un aval, l’interès aplicable és l’interès legal del diner (que en el 2016 es fixa en 3%). Ara bé, si la moratòria es sol.licita sense garanties...Hisenda pot aplicar-te l’interès de demora que és del 5% i, compte, perquè el percentatge s’aplicarà sobre el total del deute que vulguis ajornar.

 

Si necessites més informació posa’t en contacte amb nosaltres,

amb molt de gust d’atendrem.