retol

Blog

FES EL TEU PLA DE TRESORERIA

Has preparat mai un pla de tresoreria?

 

 Doncs som-hi, t’ajudaré a preparar una previsió de tresoreria raonable i senzilla per evitar descoberts i problemes de liquiditat 

 

 

 

ENTRADES I SORTIDES 

Primer estructura la informació en tres categories : cobraments i pagaments de l’explotació,  cobraments i pagaments financers i cobrament i pagaments per inversions.

 

Cobraments i pagaments d’explotació

Cobraments: La informació necessària per fer la previsió d’aquests cobraments procedeix de les factures emeses a clients (és a dir, dels ingressos ja reportats). Si tens la comptabilitat al dia només hauràs de desglossar el saldo de clients per venciments i assignar-lo a la setmana i mes corresponent. Si el termini mig de cobrament en el negoci és de 60 dies, ja disposaràs d’informació sobre els cobraments dels propers dos mesos.

Pagaments. Distribueix la informació d’acord amb les següents categories:

Compres. La informació relativa a les compres i subcontractacions de serveis per al desenvolupament de l’activitat també s’obté del compte de proveïdors, degudament ordenat per dates. Si els pagaments es realitzen al comptat o a un termini molt curt, convé registrar la data de pagament a partir de les comandes realitzades i els albarans de recepció de les mercaderies.

Serveis generals. El lloguer, els subministres, els serveis professionals, les assegurances, ets. acostumen a suposar pagaments lineals en el temps, pel que la seva incorporació al pla de tresoreria no presenta majors dificultats.

- Nòmines i Seguretat Social. Quan la plantilla de treballadors és estable, la projecció de pagaments ha de fer-se per als dotze mesos de l’any (tenint en compte, en el cas de les nòmines, les dates de pagaments de les extres).

Liquidacions d’impostos. El saldo dels comptes d’Hisenda Pública creditora per IVA i per IRPF s’haurà de computar com a sortida de tresoreria en els mesos d’abril, juliol, octubre i gener (si l’empresa factura fins a 6.010.121.04 euros) o com a sortida del mes següent per a empreses que facturen per sobre d’aquesta xifra.

Respecte l’Impost sobre  Societats, recordi que la seva autoliquidació es presenta fins el 25 de juliol  (per empreses que tanquen l’exercici amb l’any natural), i que els pagaments a compte es presenten dins dels primers 20 dies d’abril, octubre i desemble.

 

Cobraments i pagaments de finançament i inversions. Encara que seran menys freqüents, tingui en compte també les entrades i sortides de tresoreria pels següents conceptes:

Cobraments i pagaments per inversions i desinversions d’actius (immobilitzat material, financer i altres actius no corrents).

- Cobraments i pagaments per operacions de finançament (entrades procedents de préstecs rebuts o d’aportacions als fons propis dels socis, sortides procedents de les quotes d’amortització dels esmentats préstecs, inclosos els interessos.)

 

Com es plasma tot això

Una fulla d’excel és suficient per a fer una bona aproximació a un pla de tresoreria.

Pren com a punt de sortida el saldo del banc a la data d’elaboració del pla (pot ser qualsevol, encara que el normal serà fer-ho des del primer dia del mes). Si treballes amb diferents bancs elabora el pla per a cadascun d’ells (dins del mateix fitxer Excel, obra tantes pestanyes com bancs amb els que treballes

 

Files i Columnes. Crea columnes i files amb els següents termes:

Columnes. A les columnes inclou els mesos ( o setmanes si el pla és setmanal). La fiabilitat de la informació a un mes vista ha de ser alta, del 90% per exemple (ves verificant les desviacions junt amb el teu comptable, per anar afinant possibles errors o oblits).

 - Files. Incorpora a les files informació per tots els conceptes assenyalats més amunt (entrades i sortides d’explotació, entrades i sortides d’inversions i desinversions o per finançament).

 

Saldo. El saldo final apareixerà com a saldo inicial a la columna del mes següent i així successivament. I cada mes podràs validar que les entrades i sortides de tresoreria s’hagin previst. Es tracta en definitiva de que els pagaments més immediats estiguin previstos i que l’empresa pugui anticipar-se a possible desfasaments cobrint-les amb un instrument de finançament adequat

 

Plantilla Excel. 

A continuació et presentem un exemple senzill de com quedaria la plantilla del pla de tresoreria.

Podràs treballar sobre ella sense problemes i podràs disposar d’informació prou fiable com per tenir la tresoreria sota control:

 

Concepte Mes 1 Mes 2 (...)
Flux d’Explotació
+ Cobraments de  clients
- Pagaments a proveïdors
- Pagaments serveis i subministres
- Pagaments de nòmines
- Pagaments de cotitzaciones
- Pagaments d’impostos
Total I: Fluix d’Explotació Total 1 Total 1
Flux d’Inversió
+ Cobraments per desinversions
- Pagaments per inversions
Total 1: Fluix d’inversió Total 2 Total 2
Flux de Finançament
+ Cobraments préstecs rebuts
+ Cobraments aportacions socis
- Devolució préstecs + interessos
- Dividens  a socis
Total 3: Fluix de finançament Total 3 Total 3
Fluxos del mes 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3
+ / - Saldo del mes anterior
= Tresoreria final prevista

 

Utilitza la plantilla com a eina inicial per a que la pròpia empresa elabori la seva previsió de tresoreria a tres mesos vista, i ves ampliant l’horitzó temporal fins a un any, a mesura que vagis disposant d’informació contrastada. Augmentarà el teu grau de encert del pla i d’ anticipació desitjable per millorar la liquiditat de la teva empresa.