retol

  • blog-defectos-bellos-utiles-ok-957x418.jpg
  • blog-crecer-al-propio-ritmo.jpg
  • 02_gallery20.jpg
  • blog-descubrir-957x418.jpg
  • blog-curiosidad-camino.jpg

CANVIS IMPORTANTS EN LA NOVA LLEI D'AUTÒNOMS

 Llei 6/2017 de 24 d’octubre,

 de Reformes Urgents del Treball Autònom.

 

Quins son els canvis que més interessen?

Canvis que afecten fonamentalment a l’àmbit laboral:


1. Article 1. Nou règim de recàrrecs per ingressos de les quotes de la seguretat social fóra de termini.


El recàrrec del 20% que s’aplicava fins ara per pagar fora de termini passa a ser del 10%, sempre i quan es pagui la quota endarrerida dins del mes següent al venciment del termini.

 

El recàrrec serà del 20% si s’abona la quota deguda a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

 

Per exemple: Si el mes de setembre no has pogut fer-te’n càrrec del pagament de la teva quota d’autònom pel que sigui, el dia 1 d’octubre ja estaries fóra de termini. Si pagues la quota durant tot el mes d’octubre tindràs un recàrrec del 10% però si pagues a partir de l’1 de novembre el recàrrec serà ja del 20%.

 

2. Article 2. Cotització en supòsits de pluriactivitat.
Quan l’autònom que cotitza en el RETA a més sigui treballador per compte aliena hi ha la possibilitat de devolució del 50% de l’excés en que les seves cotitzacions superin la quantia que a tal efecte s’estableix en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 

Aquesta devolució ni tan sols és necessari sol·licitar-la.

 

3. Article 3. Extensió de la quota reduïda per als autònoms que emprenen o reemprenen una activitat per compte pròpia.

TARIFA PLANA: S’amplia als treballadors autònoms que inicien la seva activitat i a aquells treballadors que emprenen i que no s’han donat d’alta en el RETA durant els dos anys immediatament anteriors a la tarifa plana:


• 50€ mensuals durant els 12 mesos següents a la data d’incorporació si s’opta per la mínima cotització.
• Una bonificació del 80% de la quota si s’opta per una cotització superior.


Al finalitzar el termini dels 12 mesos, es podran beneficiar de les següents reduccions durant un màxim de 24 mesos:


• Durant els 6 primers mesos la reducció serà d’un 50% sobre la quota.
• Durant els 6 mesos següents , acabat el termini anterior, la reducció serà d’un 30%.


REEMPRENEDORS: El autònoms que reemprenen l’activitat i que ja van gaudir de l’aplicació de la tarifa plana en la darrera vegada, podran gaudir altra vegada de la tarifa plana si reemprenen transcorreguts 3 anys des de que van realitzar la última activitat.


TARIFA PLANA PER A AUTÒNOMES QUE HAN SIGUT MARES.
Les mares treballadores autònomes que van cessar la seva activitat amb motiu de la maternitat i reemprenen el seu negoci abans dels dos anys després del cessament també podran gaudir de la següent bonificació:

 

• 50€ mensuals durant els 12 mesos següents a la data de reincorporació si d’optar per la mínima cotització.
• Una bonificació del 80% de la quota si opta per una cotització superior.

 

4. Disposició Final Primera. Altes i baixes en el RETA .
La reforma també proposa importants canvis en el RETA encaminats a fer més just l’actual sistema de cotització i adequar-lo als ingressos reals de l’autònom, en concret es tracta de tres mesures que entren en vigor el 1 de gener de 2018:

a) Pagament per dies reals d’alta: Només es cotitzarà pels dies efectius d’alta en el règim. D’aquesta manera s’aconsegueix pagar només a la Seguretat Social pels dies treballats.


b) Límit de número d’altes i baixes durant l’any natural: Els autònoms es podran donar fins a tres vegades d’alta i baixa en el mateix any.

 

c) Disposició Final Segona. Quatre terminis per a canvis de cotització: S’amplia de dos a quatre els possibles canvis de base de cotització sistema

 

5. Disposició Final Cinquena. Compatibilitzar la pensió amb el treball com autònom.
Si ets treballador o treballadora per compte propi en edat de jubilació i tens personal contractat (mínim un treballador) podràs seguir dirigint el teu negoci i rebre el 100% de la pensió. Fins ara, el autònom en aquesta situació només rebien el 50% de la pensió.

 

Canvis que afecten fonamentalment a l’àmbit fiscal


Les reformes que inclou la nova Llei i que afecten fiscalment a l’autònom entraran en vigor el proper 1 de gener de 2018.


La finalitat d’aquests canvis és, fonamentalment, dotar de major seguretat jurídica a l’autònom en l’acte de deduir-se les despeses de la seva activitat.

 

1. Article 11. Despeses deduïbles en l’IRPF : Despeses de subministraments de la vivenda parcialment afecta a l’activitat econòmica.
L’autònom que treballi des de casa i així ho hagi notificat a Hisenda, podrà deduir-se una part dels subministres d’electricitat, gas, aigua, telefonia i internet de la part de la vivenda afecta a l’activitat atenent la següent fórmula:

 

Despesa deduïble = 0,30 (metres de la vivenda afectes/metres totals de la vivenda).

 

Fins ara la Direcció Gral. de Tributs només acceptava la desgravació en cas de disposar de comptadors separats, quelcom rés habitual que deriva en la no deducció d’aquestes despeses o en la deducció errònia.

 

2. Article 11. Despeses deduïbles en l’IRPF: Despeses de manutenció que incorren en el desenvolupament de l’activitat.
És possible la deducció de les despeses de manutenció que te un autònom sempre que es realitzin en establiments de restauració i hoteleria i s’abonin utilitzant mitjans de pagament electrònics. És a dir, ens podrem deduir les despeses per dietes sempre que tinguem factura al nostre nom de l’hotel o restaurant on hem fet l’àpat i, a més, el pagament s’haurà de realitzar amb targeta de crèdit o transferència bancària. NO s’admet el pagament en efectiu.

 

D’aquesta manera s’ha permès que els límits quantitatius que s’exigeixen en la normativa als treballador per compte aliè serveixin també per a les despeses de manutenció als treballadors per compte propi.

 

Altres canvis

 

1. Mesures per afavorir la conciliació familiar.
A més de la tarifa plana per a mares autònomes que reemprenguin la seva activitat, la Llei també recull altres mesures per afavorir la conciliació familiar:
a) Bonificació del 100% de la quota durant la baixa per maternitat o paternitat. I és que els autònoms que es trobin en situació de descans per maternitat, paternitat, adopció o riscos durant l’embaràs comptaran amb una bonificació total de la quota d’autònom mentre que fins ara s’havia de seguir pagant la quota.

 

b) Bonificació del 100% de la quota durant un any per a la cura de menors de 12 anys o persones en situació de dependència. La bonificació estarà supeditada a la contractació d’un treballador.

 

2. Mesures per afavorir la contractació: Bonificacions a la contractació de familiars.
L’autònom que contracti indefinidament a familiars (cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, nets, gendres i joves) podran beneficiar-se d’una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comuns durant 12 mesos.

 

La principal novetat és que es podrà contractar als familiars com a treballadors assalariats en el Règim General tot i que convisquin en la llar familiar de l’autònom que contracta. Tot i així es demana que ho hi hagi cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors a la contractació i mantenir el contracte sis mesos després del període bonificat.

 

3. Prevenció de riscos laborals i salut laboral de l’autònom.
Es reconeix l’accident in itinere. Fins ara la Seguretat Social no contemplava l’accident del treball in itinere, és a dir, l’ocorregut en l’anada i/o tornada al treball, per als autònoms però la nova Llei elimina l’exclusió.

 

Queden encara per resoldre moltes qüestions que a hores d’ara estan en fase d’estudi com son el concepte d’habitualitat e efectes de la inclusió en el RETA, la cotització a temps parcial dels autònoms o la jubilació parcial així com les mesures per garantir el relleu generacional.