retol

Blog

Es pot entregar la nòmina en suport informàtic.

Les empreses poden entregar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic.

L’article 29.1 paràgraf tercer de l’Estatut dels Treballadors disposa que:
“La documentació del salari es realitzarà mitjançant l’entrega al treballador d’un rebut individual i justificatiu del pagament del mateix.

 

El rebut de salaris s’ajustarà al model que aprovi el Ministeri de Treball i Seguretat Social tret que per conveni col.lectiu o, en el seu defecte, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’estableixi un altre model que contingui amb la deguda claredat i separació les diferents percepcions del treballador, això com les deduccions que legalment procedeixin.”

 

Fins ara la Doctrina defensava que la previsió legal de l’article 29.1 de l’ET feia referència a l’entrega material en suport paper de les nòmines però en una recent Sentència del Tribunal Suprem de 1 de desembre de 2016 aquest explica que el criteri ha canviat a la vista de la generalització de la utilització del suport informàtic en lloc del suport paper tant en l’àmbit privat com en l’Administració Pública i que l’empresari pot fer entrega de la nòmina de forma digital.
Per tant, d’aquesta Sentència es dedueix clarament que l’empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital) unilateralment tot i que contravingui la pràctica seguida fins el moment en l’empresa però que pretès el canvi de format, haurà posar a disposició dels treballadors afectats els mitjans informàtics per a l’accés al document i, en el seu cas, la seva materialització (obtenció de còpia impresa).


Si necessites informació sobre qualsevol tema laboral, posa’t en contacte amb nosaltres, t’atendrem amb molt de gust.