retol

Blog

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 4T. TRIMESTRE 2016

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES . 4T. TRIMESTRE 2016.

El període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al 4t. trimestre de l’exercici 2016 s’inicia el 2 de gener de 2017 i finalitza el 20 ó el 30 de gener de 2017 segons l’impost.

 

Per això us recordem que els principals models i terminis generals de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament son :

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
Model 100, 151 i 714: fins a 25 de juny
Model 111 i 115 (Obligacions trimestrals): 1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.
Model 130, 131 (Obligacions trimestrals): 1 al 15 d’abril, juliol, octubre i de l’1 al 25 de gener.

I.V.A.
Model 303 (Obligacions trimestrals): 1 al 15 d’abril, juliol, octubre i de l’1 al 25 de
gener.
Model 303 i 353 (Obligacions mensuals): 1 al 15 de cada mes i gener fins el 25

Impost sobre Societats.
Model 200, 206 i 220: 1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural)
Model 202 i 222: 1 al 15 d’abril, octubre i desembre.

Per a tots els contribuents és obligatòria la presentació per internet dels models de declaració a excepció de les següents declaracions que poden presentar-se en paper i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per internet amb certificat electrònic: 05, 06, 030, 036, 037, 100, 140, 146 i 150

Les Societats Anònimes i les Societats Limitades estan obligades a presentar per internet amb certificat electrònic les declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals. També la resta d’Entitats (cooperatives, associacions i fundacions) presentaran les declaracions i autoliquidacions per internet amb certificat electrònic.