retol

Blog

CLÀUSULES SÒL II

Clàusules sòl II
Prop de tres milions d’espanyols que tenen contractades hipoteques amb clàusules sòl van rebre una molt bona notícia el passat dia 21 de desembre de 2016.

 

La Justícia Europea va declarar incompatible amb el Dret comunitari la decisió del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 de limitar els efectes retroactius de la seva devolució en els casos en que s’ajustin als criteris per a declarar-les abusives i nul.les al maig de 2013. Ara els bancs hauran de tornar tot el que els van cobrar de més mercès a aquestes clàusules. El Banc d’Espanya estima que prop de 40 bancs i caixes hauran de fer front a un import de 7.500 milions d’euros en total.


I què ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Del Comunicat de Premsa núm. 144/16 publicat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a la ciutat de Luxemburg, el dia 21 de desembre de 2016 s’extreu el següent:
1) La Sentència de 9 de maig de 2013 del Tribunal Suprem va considerar abusives les clàusules terra, ja que els consumidors no havien sigut adequadament informat sobre la càrrega econòmica i jurídica que imposaven les esmentades clàusules. Però el Tribunal Suprem va decidir limitar els efectes en el temps de la declaració de nul.litat d’aquestes clàusules terra, de manera que només produís efectes de cara al futur a partir de la data en que es va dictar la Sentència.
El Jutjat del Mercantil núm. 1 de Granada i l’Audiència Provincial d’Alacant van preguntar al Tribunal de Justícia si la limitació dels efectes de la declaració de nul.litat a partir de la data en que es va dictar la Sentència del Tribunal Suprem era compatible amb la Directiva europea sobre clàusules abusives.
2) I és en aquest context que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicta el dia 21 de desembre de 2016 la Sentència que considera que el Dret de la Unió s’oposa a la Jurisprudència nacional en virtut de la qual els efectes restitutoris vinculats a la nul.litat d’una clàusula abusiva es limiten a les quantitats indegudament pagades amb posterioritat al pronunciament de la resolució judicial mitjançant la qual es declara el caràcter abusiu de la clàusula.
El Tribunal de Justícia recorda en primer lloc que les clàusules abusives no podran vincular al consumidor, en les condicions estipulades pels Drets dels Estats Membres. El Tribunal continua explicant que incumbeix al Jutge nacional, pura i simplement, deixar sense aplicació la clàusula abusiva, de tal manera que es consideri que l’esmentada clàusula no ha existit mai i que, d’aquesta manera no produeixi efectes vinculants per al consumidor. La declaració judicial del caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la situació en la que es trobaria el consumidor de no haver existit l’esmentada clàusula.

 

Així doncs son legals o il·legals les clàusules terra de les hipoteques a Espanya?
Les clàusules terra no son il.legals per sí mateixes, però sí que ho és la forma en la que els bancs les van introduir en la multitud de préstecs hipotecaris. 40 bancs i caixes espanyoles van oferir al seus clients les clàusules sòl i ho van fer amb “manca de transparència” i per això son abusives.

 

Com puc recuperar el diner pagat de més per la clàusula terra?
La única manera que hi ha de recuperar el diner per aplicació de la clàusula sòl és reclamar-lo al banc i en cas de que no acceptin la reclamació extrajudicial serà necessària la reclamació judicial.


Des de quan puc reclamar el diner de la clàusula terra?
El Tribunal Suprem va establir que només es podien reclamar les quantitats cobrades de més des del dia 9 de maig de 2013. Però la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 ha eliminat aquesta limitació. Per tant es poden reclamar totes les quantitats que has pagat de més al Banc per motiu de l’aplicació de la clàusula sòl des del principi.


En tot cas, no t’entretinguis i posa’t en contacte amb nosaltres, el nostres advocats t’assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.