retol

Blog

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 3R. TRIMESTRE 2016

 

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 3R. TRIMESTRE 2016.

El període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al 3r. trimestre de l’exercici 2016 s’inicia l’1 d’octubre i finalitza el 20 d’octubre.

 

Però us recordem que els principals models i terminis generals de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament son:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
Model 100, 151 i 714: fins a 25 de juny
Model 111 i 115 (Obligacions trimestrals): 1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.
Model 130, 131 (Obligacions trimestrals): 1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

I.V.A.
Model 303 (Obligacions trimestral): 1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.
Model 303 i 353 (Obligacions mensuals): 1 al 15 de cada mes i gener fins el 25

Impost sobre Societats.
Model 200, 206 i 220: 1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural)
Model 202 i 222: 1 al 15 d’abril, octubre i desembre.

Per a tots els contribuents és obligatòria la presentació per internet dels models de declaració a excepció de les següents declaracions que poden presentar-se en paper i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per internet amb certificat electrònic: 05, 06, 030, 036, 037, 100, 140, 146 i 150

Les Societats Anònimes i les Societats Limitades estan obligades a presentar per internet amb certificat electrònic les declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals. També la resta d’Entitats (cooperatives, associacions i fundacions) presentaran les declaracions i autoliquidacions per internet amb certificat electrònic.